• Företaget

 • El & Styrteknik i Tyresö AB har sin hemvist i Tyresö, men verkar i hela Stockholmsregionen. Styrkan med företaget är dess bredd. Företaget behärskar allt från allmän el till elektrisk styr- och reglerteknik, Smarta Hus till avancerad IT infrastruktur.

  Vår affärsidé är dels vår bredd, men framförallt att vara en trovärdig leverantör som håller löften, som håller tider, som håller priser, en leverantör som man som kund upplever som något positivt att arbeta med.

 • EL & Styrteknik i Tyresö AB
  Besöksadress: Solkraftsvägen 16B, Tyresö
  Postadress: Spindelvägen 9, 135 67 Tyresö

  E-post: info@ELiTyreso.se
  Telefon: 072 - 250 95 99

  Org.nr: 556986-2377
  MOMS: SE556986237701

  Företaget innehar F-Skatt

 • Fredrik Atternäs

  Elektriker / Grundare / VD

  072-250 95 99

  Fredrik grundade företaget 2015. Fredrik har allmän behörighet och har arbetat hos olika företag innan företaget grundades. Fredrik har gedigen erfarenhet av svag- och starkströmsinstallationer liksom en längre erfarenhet av styr- och reglerteknik för elektriska installationer.

 • Integritetspolicy

  El & Styrteknik i Tyresö AB bedriva installationer och entreprenader avseende el, svag- och starkström, tele och data, styr- och reglerområdet, även hissar, rulltrappor, larm och övervakning, antenner och elektriska värmesystem samt därmed förenlig verksamhet.

  1. Behandling av personuppgifter

  Personuppgifter (för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress) som du lämnar till El & Styrteknik i Tyresö AB i samband med med köp av tjänster sparas hos El & Styrteknik i Tyresö AB så länge du är kund och därefter olika lång tid beroende på vad de används till och på hur länge de måste sparas enligt lag. Som exempel sparas betalningsunderlag enligt gällande bokföringsregler och kontaktar du El & Styrteknik i Tyresö AB kundtjänst sparas dina kontaktuppgifter så länge de behövs för att kunna hjälpa dig och därefter ytterligare ett år för att kunna säkerställa spårbarhet.

  2. Ändamål och laglig grund för behandling

  Ändamålet med El & Styrteknik i Tyresö ABs behandling av dina personuppgifter är för att uppfylla El & Styrteknik i Tyresö ABs åtaganden enligt avtalet med dig.

  Uppgifterna kan komma att behandlas bl.a för att;

  • identifiera dig som kund och kunna hantera betalningar,
  • utveckla El & Styrteknik i Tyresö ABs verksamhet och för att skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om El & Styrteknik i Tyresö ABs tjänster,
  • hantera supportärenden och kundundersökningar m.m. och
  • upprätthålla en god kund- och registervård vilket innebär att uppgifterna kan komma att samköras med andra register.

  För att El & Styrteknik i Tyresö AB ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för detta. El & Styrteknik i Tyresö AB behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt avtal med dig och för att kunna uppfylla skyldigheter El & Styrteknik i Tyresö AB har. Behandling av personuppgifter för kontaktpersoner till juridiska personer (företag), administrativ kontakt, avikontakt och behandling av dina personuppgifter för utskick av nyhetsbrev behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse. Om du får betalningspåminnelser via sms behandlas dina personuppgifter efter samtycke från dig.

  3. Mottagare av personuppgifter

  För att El & Styrteknik i Tyresö AB ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet med dig kan samarbetspartners eller leverantörer komma att behandla dina personuppgifter. El & Styrteknik i Tyresö AB kan också samla in uppgifter om dig från dessa.

  El & Styrteknik i Tyresö AB samarbetar till exempel med följande samarbetspartners eller leverantörer;

  • Undersökningsföretag för kundundersökningar.
  • Tjänsteleverantör för att hantera betalningar, betalningspåminnelser samt kundsupport.
  • Tjänstleverantör för utbildning av El & Styrteknik i Tyresö ABs personal och utveckling av verksamheten.
  • Tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev.
  • Leverantör av folkbokföringsuppgifter för att samla in uppgifter om dig för att kunna säkerställa att adressuppgifter är riktiga.

  Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om El & Styrteknik i Tyresö AB för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer El & Styrteknik i Tyresö AB bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning

  5. Utlämnande

  El & Styrteknik i Tyresö AB lämnar inte ut personuppgifter om dig som kund till andra än samarbetspartners eller leverantörer men dina personuppgifter kan komma att lämnas om det krävs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran från en myndighet. De uppgifter som då lämnas ut är vanligtvis sådana som behövs för att kunna identifiera och/eller kontakta dig.

  6. Dina rättigheter

  Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter El & Styrteknik i Tyresö AB behandlar om dig.

  Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning

  Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke

  Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos El & Styrteknik i Tyresö AB dataskyddsombud, på dataskyddsombud@elityreso.se.

  Vill du inte längre ta emot El & Styrteknik i Tyresö ABs nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

  7. Kontaktuppgifter

  Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur El & Styrteknik i Tyresö ABs hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta El & Styrteknik i Tyresö AB dataskyddsombud på dataskyddsombud@elityreso.se.

  Du kan också lämna eventuella klagomål om El & Styrteknik i Tyresö ABs personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.